Oddelenie anorganickej chémie FChPT

 Oddelenie anorganickej chémie na stránke FChPT
 Oddelenie anorganickej chémie na Facebook-u (spravuje Doc. Ing. J. Pavlik, PhD.)
 Oddelenie anorganickej chémie na YouTube (spravuje Doc. Ing. I. Šalitroš, PhD.)
 International conference on coordination and bioinorganic chemistry (ICCBIC) (spravuje Ing. M. Tatarko, PhD.)
 "Potulky nejednej vzorky" (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Dmitrij Ivanovič Mendelejev (Ing. M. Puchoňová, PhD.)
 Poster k 70. narodeninám nášho oddelenia (2011)

 

 

História oddelenia

V roku 1940 vznikol Ústav anorganickej chémie súčasne s Odborom chemickotechnologického inžinierstva. Prvým vedúcim ústavu a zároveň dekanom odboru bol RNDr. T. Krempaský. V roku 1951 bol ústav premenovaný na Katedru anorganickej chémie. Od januára 2006 pracovisko funguje ako Oddelenie anorganickej chémie.

Ťažisko pedagogickej činnosti oddelenia spočíva vo výučbe predmetov Anorganická chémia a Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie v 1. ročníku bakalárskeho štúdia. V inžinierskom štúdiu oddelenie vychováva študentov študijného odboru Anorganická chémia, podieľa sa aj na výchove študentov iných študijných odborov a je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Anorganická chémia.

 

 

Vedenie oddelenia

Vedúci oddelenia

 Prof. Ing. Marian Koman, DrSc.   marian.koman@stuba.sk

 

Zástupca vedúceho oddelenia

 Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.   peter.segla@stuba.sk

 

Zástupca vedúceho oddelenia pre pedagogiku

 Ing. Mário Izakovič, PhD.   mario.izakovic@stuba.sk

 

Tajomníčka oddelenia

 Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.   miroslava.puchonova@stuba.sk

 

Sekretárka oddelenia

 Andrea Micháleková   andrea.michalekova@stuba.sk

 

 

Pracovníci oddelenia

Emeritní profesori

 Prof. Ing. Milan Melník, DrSc.
 Prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc.
 Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.

 

Pedagogickí pracovníci

 Ing. Mário Izakovič, PhD.
 Doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.
 Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.
 Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.
 Prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.
 Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
 Ing. Miroslav Tatarko, PhD.

 

Vedecko-výskumní pracovníci

 Ing. Barbora Brachňaková, PhD.
 RNDr. Lubor Dlháň, PhD.
 Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD.
 Doc. Ing. Ján Pavlik, PhD.
 Ing. Lukáš Pogány, PhD.
 Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
 Doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
 Ing. Rastislav Šípoš, PhD.
 Doc. Ing. Jozef Švorec, PhD.

 

Technickí pracovníci

 Bc. Jolana Dubecová
 Bc. Sylvia Lazovská
 Andrea Micháleková
 Marta Sprušanská

 

Doktorandi

 Ing. Marek Brezovan
 Ing. Flóra Jozefíková
 Ing. Simona Matejová
 Ing. Milan Piroš
 Ing. Karin Preinerová
 Ing. Martin Schoeller
 Ing. Alexandra Šagátová
 Ing. Mária Tkáčová
 Ing. Rudolf Varga