Informácie o semestri pre 1. ročník bakalárskeho štúdia – anorganika.online/semester

 

FChPT

  Hlavná stránka FChPT
  Akademický informačný systém (AIS) FChPT
  Dôležité dokumenty a informácie
  Video o FChPT (2012) 15.96 MB
  Video o FChPT (2008) 6.1 MB
  Plán 2. poschodia ("seminárnej chodby") novej budovy FChPT 397 kB

 

 

Bakalárske štúdium

V rámci 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia sa venujeme najmä výučbe základného kurzu anorganickej a bioanorganickej chémie, kde si študenti počas prednášok a cvičení osvoja informácie o jednotlivých prvkoch, ich zlúčeninách, fyzikálno-chemických vlastnostiach látok a ich reakciách ako aj o ich využití v laboratóriu, priemysle a v biosystéme. Laboratórne cvičenia rozvinú zručnosti a overia nadobudnuté teoretické vedomosti pri praktických problémoch a zároveň spoja výpočtové skúsenosti získané na seminári z chémie.

Študenti bakalárskeho štúdia sú vítaní na našom oddelení aj mimo povinnej výučby. Už od prvého ročníka majú možnosť podieľať sa na našich vedecko-výskumných projektoch, orientovaných na prípravu a charakterizáciu najmä koordinačných zlúčenín prechodných kovov, skúmaniu ich štruktúry, spektrálnych a magnetických vlastnosti a potenciálnej bioaktivity. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti môžu prezentovať na rôznych súťažiach, ako napr. Študentská vedecká konferencia (ŠVK), a tak sa postupne pripravovať na bakalársku prácu. Študentom sa, samozrejme, venujeme individuálne. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@anorganika.online.

 

 Predmety vyučované naším oddelením

Anorganická chémia

Anorganická chémia I

Anorganická chémia II

Bioanorganická chémia

Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie

Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie I

Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie II

Seminár z chémie

 

 

 Ponúkané témy na bakalársku prácu

Zatiaľ žiadne témy.

 

 

 

Inžinierske štúdium

V rámci inžinierskeho stupňa sa venujeme výučbe predmetov, ktoré rozvíjajú nadobudnuté zručnosti počas bakalárskeho stupňa a zároveň podporujú jednotlivé oblasti výskumu, ktorými sa zaoberáme. V priebehu štúdia sa študenti obohatia o informácie z oblasti fotochémie a ekotoxicity, ponoria sa do tajov koordinačnej a bioanorganickej chémie, získajú skúsenosti pri interpretácii spektrálnych vlastností nimi študovaných systémov, osvoja si riešenie jednoduchých štruktúr z monokryštálu, ale aj princíp magnetizmu, ktorý im pootvorí dvierka k vývoju nových pamäťových materiálov.

V prípade záujmu nás kontaktujte na info@anorganika.online.

 

 Predmety vyučované naším oddelením

Aplikovaná anorganická fotochémia

Difrakčné metódy v kryštalochémii

Ekotoxicita anorganických látok

Environmentálna a bioanorganická chémia

Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín

Chemická väzba a chemická štruktúra

Inžinierstvo anorganických látok

Laboratórium difrakčných metód

Laboratórium koordinačných zlúčenín

Laboratórium spektrálnych metód

Magnetické a elektrické vlastnosti tuhých látok

Mechanizmy anorganických reakcií

Spektrálne metódy v anorganickej chémii

Supramolekulová chémia

Štruktúra a reaktivita anorganických látok

Technológia anorganických materiálov

 

 

 Ponúkané témy na diplomovú prácu

Zatiaľ žiadne témy.

 

 

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium poskytuje kooperáciu na rôznych vedecko-výskumných projektoch, zameraných na štúdie v oblasti bioanorganickej a anorganickej chémie, medzi ktoré patria aj projekty orientované na výskum komplexov prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov, či nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou. Počas štúdia si osvojíte niektoré meracie techniky, i spracovávanie dát a nadobudnete prezentačné skúsenosti dosiahnutých výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách. Svoju kreativitu naplno rozviniete v publikačnej a pedagogickej činnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@anorganika.online.

 

 Predmety vyučované naším oddelením

Anorganická chémia pre pokročilých I

Anorganická chémia pre pokročilých II

Anorganická supramolekulová chémia

Bioanorganická chémia

Difrakčné metódy v kryštálochémii

Elektrické, optické a spektrálne vlastnosti anorganických zlúčenín

Environmentálna chémia anorganických látok

Fyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza

Chemická väzba a stereochémia koordinačných zlúčenín

Magnetochémia anorganických zlúčenín

Mechanizmy reakcií anorganických zlúčenín

Roztoková chémia

Spektrálne metódy štúdia anorganických látok

Syntéza koordinačných a organokovových zlúčenín

Termické a mechanické vlastnosti anorganických látok

Termodynamika a kinetika koordinačných zlúčenín.

 

 

 Ponúkané témy na dizertačnú prácu

Zatiaľ žiadne témy.