Táto stránka je súčasťou projektu č. 018STU-4/2020

"Tvorba multimediálnych učebníc a internetových stránok pre výučbu anorganickej chémie na vysokých školách",

ktorý finančne podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA).

 

Laboratórne práce z anorganickej chémie

Praktikum z anorganickej chémie

I. Ondrejkovičová, M. Izakovič, A. Mašlejová, B. Papánková, M. Tatarko

Slovenská chemická knižnica v Bratislave 2017, 324 strán, ISBN 978-80-89597-69-7

 

Základná učebnica pre laboratórne cvičenia, obsahuje návody všetkých laboratórnych postupov celého prvého ročníka pre všetky študijné programy, obsahovo prekračuje rámec výuky prvého ročníka FChPT.

 Čistenie tuhých látok rekryštalizáciou (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava jodidu olovnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu amónneho (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava síranu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava heptahydrátu síranu horečnatého a hemihydrátu síranu vápenatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava kyseliny trihydrogenboritej (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava oxidu meďnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava síranu bárnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava hydratovaného oxidu hlinitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydrátu šťaveľanu železnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava jodičnanu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava heptahydrátu síranu železnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu hexaamminnikelnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava síranu akva-tetraamminmeďnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava hexahydrátu síranu diamónno-železnatého (Mohrovej soli) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydroxid-uhličitanu dimeďnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydrátu chloridu meďnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava jodidu ciničitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava tetrajodido-bis(trifenylfosfán)ciničitého komplexu (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava medi cementáciou (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu meďného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava oxidu zinočnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava jodidu meďného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava hydroxidu horečnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava pentahydrátu tiosíranu sodného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava manganistanu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava vodíka a kovov redukciou ich oxidov vodíkom (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava oxidu siričitého a heptahydrátu siričitanu sodného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydrátu bis(oxaláto)meďnatanu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava trihydrátu tris(oxaláto)hlinitanu draselného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydrátu dusičnanu μ-peroxido-bis(pentaamminkobaltitého) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava trihydrátu hydrogensíran-bis(síranu) μ-superoxido-bis(pentaamminkobaltitého) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu pentaammin-chloridokobaltitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava μ-tetraacetáto-diakvadichrómnatého komplexu (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu bis(etán-1,2-diamín)-dichloridokobaltitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dihydrátu akva-(etyléndiamíntetraacetáto)železitanu sodného (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Vplyv teploty na zloženie plynnej reakčnej zmesi (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Vplyv teploty na zloženie kvapalnej reakčnej zmesi (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava dodekahydrátu síranu amónno-železitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava chloridu hexaamminkobaltitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Príprava trihydrátu síranu tetraammin-karbonátokobaltitého (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)

 

 

Krátke pokusy z anorganickej chémie

 Skúmavkové pokusy 278,84 kB (Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Vodný roztok hydroxidu sodného a vodný roztok amoniaku (Skúmavkové pokusy A) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Reakcie kovov (Zn, Fe, Pb, Cu) s kyselinami (Skúmavkové pokusy B) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Reakcia vápnika s vodou (Skúmavkové pokusy C) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Reakcie hliníka s kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidom sodným (Skúmavkové pokusy D) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Oxidácia hydroxidov kovov M(OH)₂ (M = Co, Fe, Mn) peroxidom vodíka (Skúmavkové pokusy E) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Reakcie zlúčenín mangánu s oxidačnými číslami II – VII (Skúmavkové pokusy F) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Acidobázické indikátory a neutralizácia (Skúmavkové pokusy G) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Hydrolýza solí (Skúmavkové pokusy H) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Zrážacie reakcie iónov Mg²⁺, Ca²⁺, Sr²⁺ a Ba²⁺ (Skúmavkové pokusy I) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Amminkomplexné katióny niektorých prechodných prvkov (Skúmavkové pokusy J) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Rozpustnosť anorganických látok (Skúmavkové pokusy K) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)
 Zisťovanie pH roztokov indikátorovým papierikom (Skúmavkové pokusy L) (Ing. L. Pogány, PhD., Ing. M. Tatarko, PhD.)

 

 

Názvoslovie anorganických látok

 Úvod do názvoslovia anorganických zlúčenín (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Názvoslovie dvojprvkových (binárnych) zlúčenín (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Názvoslovie viacprvkových zlúčenín – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Názvoslovie viacprvkových zlúčenín – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Názvoslovie koordinačných zlúčenín – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Názvoslovie koordinačných zlúčenín – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)

 

 

Výpočty v anorganickej chémii

Výpočty v anorganickej chémii

A. Mašlejová, A. Kotočová, I. Ondrejkovičová, B. Papánková, D. Valigura

STU Bratislava 2018, 167 strán, ISBN 978-80-227-4766-0

 

Tretie vydanie úspešného výpočtového skripta pre všetky študijné programy, obsahom je totožné so staršími vydaniami.

 

 Stiahnuť 3,98 MB

Chemické tabuľky

D. Valigura, T. Gracza, A. Lásiková, A. Mašlejová, B. Papánková, J. Šima, K. Špirková, M. Tatarko

STU Bratislava 2018, 466 strán, ISBN 978-80-227-4768-4

 

Odporúčaná kniha pre všetky študijné programy, pre všetky formy výuky, užitočná i počas celého ďalšieho štúdia.

 

 Stiahnuť 10,49 MB
 Kapitola 1 – Zaokrúhľovanie čísel v chemických výpočtoch (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 2 – Množstvo chemických látok (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 3. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 3 – Vyjadrenie zloženia sústav – 4. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 4 – Látkové bilancie v sústavách bez chemickej reakcie – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 4 – Látkové bilancie v sústavách bez chemickej reakcie – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 5 – Chemické reakcie a chemické rovnice – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 5 – Chemické reakcie a chemické rovnice – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 6 – Stechiometrické výpočty – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 6 – Stechiometrické výpočty – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 6 – Stechiometrické výpočty – 3. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Autoprotolýza + Silné kyseliny a silné zásady – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Silné kyseliny a silné zásady – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Slabé kyseliny a slabé zásady – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Slabé kyseliny a slabé zásady – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 8 – Hydrolýza solí (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 9 – Rozpustnosť málo rozpustných látok – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 9 – Rozpustnosť málo rozpustných látok – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 10 – Komplexotvorné rovnováhy – 1. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)
 Kapitola 10 – Komplexotvorné rovnováhy – 2. časť (Ing. L. Pogány, PhD.)